MILJØ & NATUR

Har du mistet retten til genopdyrkning på anmeldte arealer?

Miljøkonsulent
Mobil: 23213191
E-mail: asl@velas.dk
Jagt- og naturplejekonsulent
Mobil: 30364741
E-mail: hjk@velas.dk

Fra juli 2017 skal landmanden ikke længere forny sine genopdyrkningsaftaler hvert 15. år. I stedet har han ret til tidsubegrænset genopdyrkning af ekstensive eller udyrkede landbrugsarealer. Der er dog et men.

Det har tidligere været muligt at anmelde et ekstensivt eller udyrket landbrugsareal til kommunen med henblik på at opnå genopdyrkningsret for en 15-årig periode. Det betød, at arealet kunne genopdyrkes på et hvilket som helst tidspunkt, uanset om arealet i mellemliggende periode var vokset ind i §3 beskyttet natur.

Men uden en fornyelse af genopdyrkningsretten hvert 15. år, kunne landmænd risikere at miste retten til at genopdyrke arealet. I 2017 sluttede denne regel. I stedet ændredes genopdyrkningsretten til en såkaldt permanent genopdyrkningsret, der betyder, at landmanden har evig ret til at genopdyrke anmelde til kommunen at ønsker at genopdyrke sine arealer.

I Velas er vi bekendt med, at nogle kommuner gennemgår deres genopdyrkningsaftaler, for at sikre, at de gamle aftaler kan videreføres til de nye regler.

På den baggrund opfordrer Velas derfor landmænd til at gennemgå deres anmeldte arealer, således de ikke kommer i klemme og bibeholder deres genopdyrkningsaftaler efter de nye regler. Modtager du besked fra kommunen om, at de er i gang med en gennemgang af din arealer SKAL du reagere, ellers risikerer du at store dele bliver til §3 beskyttet natur. Natur som fra 1. juli 2022 ikke må gødes, sprøjtes eller jordbehandles.

Når du delvis genopdyrker, kan du komme i klemme

Hvad mange landmænd ikke ved er, at når man benytter sig af genopdyrkningsretten på dele af et anmeldt areal, skal man sikre sig at kommunen er bekendt med præcis hvilket delareal der genopdyrkes. Kan man ikke det, så skal man genanmelde den resterende del af arealet, som skal forblive udyrket eller drevet som halvkultur.

Det betyder, at nogle landmænd kan komme i klemme, hvis et delareal er genopdyrket uden at underrette kommunen. Kommunen kan derfor vurdere, at genopdyrkningsretten bortfalder på hele arealet. Det resterende udyrket areal, kan uden en genopdyrkningsaftale vokse ind i §3-beskyttet natur, og det betyder, at landmanden hverken kan genopdyrke arealet eller genanmelde det med genopdyrkningsret.

For at sikre sig, at genopdyrkningsretten bibeholdes på den resterende del af arealet, kan man som landmand få hjælp til opmåling af arealet samt indberetningen til kommunen.

Natura2000 på arealer med permanent genopdyrkningsret

”Udpeges dele af arealet med genopdyrkningsret til Natura2000-område, er det ikke muligt at få den del af arealet tilbage under plov. Udpegningen til Natura2000 betyder, at status på arealerne ikke må forringes udfra deres nuværende status. Det betyder, at et areal med græs, næppe kan sættes under plov igen – til trods for genopdyrkningsretten.

Husk din genopdyrkningsret

Grundlæggende skal en permanent genopdyrkningsret gøre det mere attraktivt for landmænd at lægge landbrugsjord ud til natur, uden frygt for at miste råderet over arealet hvis det opnår en naturtilstand, der ellers ville betyde beskyttelse efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.  

Det er dog ikke alle beskyttede arealer der er registreret, og det er landmandens eget ansvar at undersøge, om et areal er vokset ind i en §3 beskyttelse. Det kan man f.eks. gøre på dinnatur.miljoeportal.dk

Velas kan hjælpe med at sikre, at anmeldelsen udfyldes korrekt. En godkendt anmeldelse giver mulighed for at genopdyrke arealet uden tidsmæssig begrænsning. Genopdyrkningsretten betyder, at du kan lade en mark ligge udyrket hen eller med græs, uden at den vokser ind i §3 beskyttelse. Genopdyrkningsretten kan også bruges i forbindelse med ophør af ældre lavbundsprojekter. Dog, er der stadig krav om at rydningspligten skal overholdes.

 

Vil du vide mere

Kontakt din planteavlskonsulent-, Miljøkonsulent Anne Sloth på tlf.: 2321 3191 eller Jagt- og Naturkonsulent Hanne Juncher Fris på tlf.: 3036 4741.