Miljø

Søg tilskud til sammenhængende arealer med tilknytning til Natura2000-områder

Jagt- og naturplejekonsulent
Mobil: 30364741
E-mail: hjk@velas.dk

Det er nu igen muligt at søge tilskud på op til 55.000 kr./ha for permanent ekstensivering af arealer i tilknytning til særlige naturtyper i Natura2000-områder.

Som noget nyt, er det fra i år også muligt at søge tilskuddet på Fyn. Hidtil har tilskudsordningen været målrettet ganske få Natura2000-områder. I år er der åbnet op for hele landet.

Formålet med tilskuddet er, ved hjælp af permanent ekstensivering af landbrugsarealer, at beskytte særlige naturarealer mod randpåvirkning og sammenbinde særligt sårbare naturarealer i Natura2000-områder. Arealerne har til formål at skabe bedre vilkår for naturen ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer og reducere påvirkning fra landbrugsdrift.

Indsatsen er fokuseret på at fremme fem særlige habitatnaturtyper; kildevæld, rigkær og overdrev, herunder surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev.

Tilskuddet er afhængigt af sidste års afgrødekode og ydes primært til arealer beliggende indenfor Natura2000-område. I år kan der søges tilskud i alle Natura2000-områder i hele Danmark, når de rette betingelser er opfyldt.

Betingelser, forpligtigelser og tilskudssatser

Arealet, der søges på, skal mindst være en hektar og primært beliggende indenfor et Natura2000 område. I år kan arealer beliggende udenfor Natura2000-område også modtage tilskud, hvis de er i sammenhæng med tilskudsberettigede arealer indenfor Natura2000.

Fredskovsarealer kan ikke modtage tilskud, ligesom ordningen ikke er forenelig med arealer der modtager økologisk arealtilskud.

Arealerne skal henligge som permanente ekstensive græs- eller naturarealer, og der må ikke jordbearbejdes, gødes eller sprøjtes efterfølgende på arealerne.

Beløbet er en engangskompensation som udbetales til din NemKonto. På baggrund af udbetalingsanmodning vil Miljøstyrelsen stå for tinglysning af arealerne med krav om ekstensiv drift. Miljøstyrelsen afholder selv nødvendige udgifter hertil.

Jord i omdrift

55.000 kr.

Permanent græs

28.000 kr.

Naturarealer

4.500 kr.

 

 

 

 

 

Flere ansøgere ved små arealer

Engparceller er ofte små, og derfor kan det svært at samle nok areal til at opfylde kravene i tilskudsordningen. Derfor kan flere ejere gå sammen om en ansøgning, hvis deres arealer ligger i tilknytning til hinanden. 

Viskum Hovedgaard fik tilskud i hus 

”På Viskum Hovedgaard har vi en række arealer beliggende dels i Natura-2000 områder og §3-beskyttede områder. I sommeren 2019 blev vi opmærksomme på, at vi måske havde Natura-2000-udpegede arealer, som kunne give os adgang til at søge om permanent ekstensivering af de pågældende arealer og tilstødende arealer", siger Kristian Sejersbøl, projektleder i Petri Holding ApS, som kontaktede miljøkonsulent Hanne Juncher Fris fra Velas.

"Sammen gennemgik vi arealerne og mulighederne for at søge Miljøstyrelsen om tilskud til permanent ekstensivering. Vi har fået godkendt de ansøgte arealer og har senest i juni 2020 sammen med Velas gennemgået arealerne ved Miljøstyrelsens kontrolbesøg. Alt i alt har der været tale om et særdeles konstruktivt samarbejde med Velas, og vi lægger nu nogle sårbare naturarealer om til permanent ekstensivering til gavn for dyre- og planteliv langs Nørreåen", siger han.